No.4832模特可乐Vicky黑色收身服饰配超薄黑丝裤袜秀完美身材诱惑写真[45P]_可乐_秀人网

No.4832模特可乐Vicky黑色收身服饰配超薄黑丝裤袜秀完美身材诱惑写真[45P]_可乐_秀人网

而有无相应者?气机应也。枳实若干枚者,去穣毕,以一分准二枚。

然其间亦有创深痛钜,悔之甚而仍不戒者,则以烟有瘾而未易脱也。水浸湿者,痘脓水浸渍,湿而不干也。

四肢厥冷,同阳证见者,热深厥深也。凡周身发痘,俱从此出,故无一定部位也。

《内经》、《中藏经》诸篇,可熟读也。【注】痘出发热当以升麻葛根汤为主,以其能发表邪、透痘疹,两得之良方也。

表热无汗升麻汤,里热有汗消毒良,行浆毒蒸清毒剂,结后余热连翘方。 仲景复曰∶若下之无所谓也,从而移之。

病非习见,自古医书所不载,往往于杂说中得之,时或有验。【注】渴,由毒火燔灼,内伤津液而作也。

Leave a Reply