wa 293番号

wa 293番号

其木及叶丫皆有针刺,经冬不凋。【修治】曰∶先以汤浸,去皮、尖,用生蜜浸一宿,漉出阴干,研如膏用之。

木部第三十六卷\木之三时珍曰∶生于石间向阳之处,故名石南。香港脚肿痛∶苏方木、鹭鸶藤等分,细锉,入淀粉少许,水二斗,煎一斗五升,先熏后洗。

血风疮∶胡粉过研,桐油调作隔纸膏,贴之。 医以止血痢药不效,又以肠风药则益甚,盖肠风则有血无脓。

张仲景治百病客忤备急丸用之。 盖亦取其利窍渗湿热,消留着有形之物尔。

以此为言,尤见穿凿。服调脾、升提、止涩诸药,入腹则泄反甚。

其子正如圆枣,以川中者为良。 苏颂云叶似蓖麻者,误矣。

Leave a Reply